Bodor Urang Sunda

Minggu, 21 Maret 2010

OPEN

Mang Koswara urang kampung sisi gunung kaparengkeun ngalanco ka Amerika. Keur leuleumpangan hareupeun Bank, manehna olohok pedah ningali tulisan OPEN ngajeblag dina lawang panto sangkaanana alat paranti nyieun kueh bolu, ceuk pikirna mana teuing sagede naon kueh boluna mun OPENna sagede gedong. Keur anteng mikiran kueh bolu, ngaringkang aya bule rek asup Bank, gancang ku Mang Koswara dihalangan tur dicarek.
“Mister! Ulah asup ka dinya, bisi tutung!”
Si bule ukur rungah-ringeuh teu ngarti bari terus asup.
Teu sawatara lila ti Bank bijil urang negro. Ari gorowok teh Mang Koswara:
“Nya, silaing mah bedegong! Jadi we tutung. Ceuk aing tutung, tutung!!” pokna mupuas.


PALILA-LILA TEULEUM

Si Otong datang ka indungna bari haruhah-harehoh, awakna rancucut.
“Geus ti mana maneh, Otong? Eta awak mani rancucut kitu?” ceuk indungna reuwaseun.
“Tos ti balong, Ema! Palila-lila teuleum jeung si Otong!”
“Ari Si Otongna di mana ayeuna?”
“Aya keneh di balong…tapi tos ngambang!” tembal Si Otong teu kireum-kireum.
“Kumahaaa??!” indungna langsung ngalenggerek kapiuhan.


NGAJUAL SAPI

Mang Koswara rek ngajual sapi. Tapi unggal sapi rek ditaekkeun kana treuk, eta sapi teh ngadat bae embungeun naek. Geus satengah jam Mang Koswara ugal-ugil bari luut-leet kesang, tapi si sapi teh angger merod. Ambek nyedek tanaga midek, Mang Koswara nyentak, “Dasar sapi goblog! Ari maneh hayang naon sih?” ceuk Mang Koswara bari ngadegungkeun hulu sapi.
Na ari pok teh si sapi nembalan, “Mmmoohhh..!! hayang di hareup! Di tukang mah tiris!!”
Mang Koswara ngabecir!

2 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5