U Wungkul

Kamis, 17 Juni 2010

Huntu kusut nguyup bubur tutut. Mun tuluy nguyup, bujur muruput. Dut....dut....dut... pruput lung. Kurunyung dukun nutup bujur muruput ku dudukuy. ...... Gurudug kuwu nyusul dudukuy.
Dukun: "Dudukuy kuwu?'
Kuwu: " Hu uh"
Dukun: "Tutup hulu kuwu?"
Kuwu: "Huh....!"
Blug..... kuwu nubruk hulu dukun. Hulu kuwu nubruk huntu dukun.
Dukun: "Dulurrrr..... tulung..... dulur!!!!
Kuwu mupu huntu dukun. ...Blus.... kuwu nusuk bujur dukun .... uh tuur dukun. burusut blud dukun ngucur... dukun gugur.... tunduk ku kuwu...

3 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5