Cara GampanG Ngala Mank

Senin, 20 Desember 2010

Sasakala cara gampang ngala manuk:

Baheula, cenah mah aya hiji jajaka moro manuk make bedil angin mapay-mapay pasir di pilemburan. ngan geus maju ka burit can meunang hiji-hiji acan da teu kungsi panggih jeung manukna oge. Antukna manehna turun ti pasir rek balik ka imahna. Satepina ka lebak, manggih hiji warung anu dagangna teh wanoja anu masih parawan.
Lantaran cape si jajaka ngadon reureuh di warung bari ngopi.Tuluy ditanya kunu tunggu warung :
Wanoja : " mulih moro kang ? ning siga nu teu kekengingan ?"
Jajaka : " Puguh muhun neng, mani teu aya manuk hiji-hiji acan !"
Wanoja : "Atuda lepat, moro manuk mah teu kedah ku bedil "
Jajaka : "Baruk ? ari kitu nganggo naon ?"
Wanoja : "Cekap ku silet we, hayu ku abdi dituduhkeun carana "
Sabot guntreng kitu, teu kanyahoan ku nu duaan, aya nini-nini milu ngadengekeun.
Pondok carita, si mojang jeung jajaka miang ka pasir rek ngala manuk, ari nini-nini tea nuturkeun ti beh tukang bari rerencepan.
Satepina ka luhur pasir, si mojang gog nagog di sisi gawir bari tuurna rada dianggangkeun(sabada ngudar CD na), teu lila angin ngagelebug ti landeuh, liwat kana sela-sela suku nyi mojang, kadenge sora anu "ngahuit" mani tarik (pas lebah ..... "dinya"). Siga asa digeroan, burudul manuk daratang ka lebah nyi mojang. Geus kitu mah kari newakan, tuluy dipeuncitan make silet tea.
Nyaksian kitu, si jajaka ngagerentes :"Heueuh nya !, ngan nu uing mah asana moal bisaeun 'ngahuit' model kitu da beda bentuk".
Sabot kitu, nini-nini nu milu nyaksian oge ngagerentes na hatena : "Lah ari kitu mah uing oge bisa " cenah.
Sanggeus nyi mojang jeung jajaka tea baralik, tuluy si nini nurutan prak-prakkanana nyi mojang tea. Ngan barang angin datang ngagelebug, sora nu kaluar teh lain 'ngahuit', tapi ......... 'ngageber'.... atuh puguh nu datangna oge lain manuk, tapi .......... maung.
Tah ti harita cenah, aya weh PARIBASA : Kari-kari nini-nini leungit sapeuting, isuk-isuk tai maung huisan.

BR: ti fb BTS ti saderek Dedi Siswandi. BR: Bodor Riwayat...sakumaha HR: Hadits Riwayat...

2 comments:

 
 
 
 
acf561cfbbd4a92263ee76ada141d77bd1042d4c71c1ac85b5